fbpx
Search
Close this search box.

Privacyverklaring (EU)

Xenia neemt jouw privacy en jouw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Xenia hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Met deze tekst wil Xenia:

aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van jouw gegevens;
een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en jou meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
jou informeren over de cookies die er worden gebruikt;
uitleggen welke rechten je hebt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

Maatschappelijke Naam
Xenia Services CVBA
Ondernemingsnummer
BE 0674 787 329
Bankgegevens
IBAN BE09 7360 2462 7657 EUR

BIC KREDBEBB
Maatschappelijke Zetel
Witte Nonnenstraat 26 b1

3500 Hasselt
Lever/Correspondentie adres
Sasstraat 5

3500 Hasselt
Administratie
administratie@xenia.services

2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

Xenia verzamelt gegevens over jou als je je registreert bij Xenia, als je haar website bezoekt of als je beroep doet op haar diensten.
Het gaat over de gegevens die jij aan Xenia meedeelt wanneer je met haar contact opneemt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan je gebruik maakt. Xenia verzamelt ook gegevens wanneer je vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van Xenia . Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij je om geen persoonsgegevens aan Xenia te maken.

3. Hoe en waarom verwerkt Xenia jouw gegevens?

XENIA verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op jou betrekking hebben nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan jouw toestemming zijn. Soms zal XENIA jouw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan XENIA jouw toestemming afleiden uit je acties en je gedrag (bv. surfen op de website van XENIA, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door XENIA. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een het gerechtvaardigd belang van XENIA. In dat geval zal XENIA steeds afwegen of jouw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

XENIA verwerkt jouw gegevens enkel om de door jou gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.
Jouw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van XENIA. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.
In elk geval verwerkt XENIA alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

4. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Xenia deelt jouw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

Xenia kan jouw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Xenia is genoodzaakt om jouw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover jij daarvoor toestemming geeft, kan Xenia jouw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

In bepaalde omstandigheden is Xenia verplicht om jouw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Xenia hierom verzoekt.

Soms is Xenia genoodzaakt om jouw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van Xenia worden verkocht of overgedragen, behoudt Xenia zich het recht voor om ook jouw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal XENIA de nodige inspanningen leveren om jou hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dien je je voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

5. Worden jouw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat XENIA jouw gegevens dient over te dragen naar een server of aan derden in het buitenland waarop wij beroep doen om jouw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen XENIA en jou uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Welke rechten heb je?

Je kan steeds je gegevens inkijken en ze laten corrigeren of aanvullen. Je kan je gegevens ook laten verwijderen en je kan je verzetten tegen de verwerking ervan.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Indien XENIA hiervoor ene legitieme reden heeft die jouw belangen en rechten overstijgt of wanneer er een gerechtelijke procedure loopt, kan zij echter nog steeds doorgaan met het verwerken van jouw gegevens, die daarvoor noodzakelijk zijn.

Je kan je daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan je contact opnemen XENIA met via de voormelde contactgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met XENIA op het volgende adres of e-mailadres: administratie@xenia.services

7. Welke cookies worden er gebruikt?

De website van XENIA gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar jouw browser stuurt en dat nadien op jouw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je de website van XENIA wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan je wel weigeren indien je dit wenst. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in jouw browser, kan XENIA je geen correcte werking van de website garanderen.

Meer info over de cookies die XENIA gebruikt, vind je in ons cookiebeleid.

8. De beveiliging van jouw gegevens?

XENIA zorgt ervoor dat jouw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van jouw gegevens op correcte wijze weer te geven.

Je wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Onderaan deze verklaring vind je de datum van de laatste bijwerking. 

CONTACTEER ONS

XENIA | Sasstraat 5 3500 Hasselt