fbpx
Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Xeni a Se rv i ces CVBA (hierna genoemd Xenia ), met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500
Hasselt, Witte Nonnenstraat 26 b1 , is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het
nummer BE 0674 787 329.
1.2 Alle door Xenia afgesloten overeenkomsten en aanvaarde opdrachten zijn onderworpen aan de
hiernavolgende voorwaarden.
1.3 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Xenia en de klant , die bij opdrachtverstrekking
erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van
deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende
wijze gelden.
2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting
vanwege Xenia. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na
opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige
opdrachten. De op de website of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
2.2 Opdrachten, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door
Xenia zijn bevestigd.
2.3 X enia beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Xenia
heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en
op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde momenten
worden meegedeeld aan Xenia. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair
met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.4 Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke
aanvaarding ervan door Xenia . In geval van aanvaarding van de annulering is de klant , naast de vergoeding
van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de voorziene
prijs van de bestelling, met een minimum van 750,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor Xenia om een
hogere schade aan te tonen en te vorderen.
2.5 Elke wijziging van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe
aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Xenia, die in dit geval
gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.
3. Uitvoering van de overeenkomst / levering
3.1 Xeni a besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is
enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze
van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Xenia , tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete,
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.
3.3 Xenia behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de
solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO,
kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Xenia of derden, het bekomen van een collectieve
schuldenregeling door de klant ,…).
3.6 Klachten betreffende de levering moeten binnen de 24 uren na de levering per aangetekende brief
aan Xenia gericht worden en in elk geval vóór enig gebruik, wijziging of herstelling, zulks op straffe van verval
van alle aanspraken.
3.8 Indien Xenia het transport naar de klant behartigt of naar een door de klant opgegeven locatie, dan
worden de transporturen, miv het in- en uitladen van de vrachtwagen aangerekend in regie, conform de in de
offerte opgenomen tarieven (excl. BTW). Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid
van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
4. Prijs en verzekering
4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene
betalingswijze, behouden in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte
of prijsopgave die bevestigd werden door Xenia. De prijs is echter te verhogen indien tussen de periode van het
aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van de uitvoering van de diensten de lonen of
andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging
ondergaan.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering, transport edm.), tenzij uitdrukkelijk
anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.
5. Betaling
5.1 De facturen van Xenia zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar,
op de maatschappelijke zetel.
5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van
rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van 500,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien
is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet
van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe
een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand
beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en
schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle
openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Xenia het recht om, zonder enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst
als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloossteling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen met Xenia , in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.
5.5 Xenia is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van klant te compenseren met schulden
aan de klant , zelfs na samenloop.
6. Overmacht
6.1 Indien Xenia de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt
ongevallen, ziekte, brand, stakingen, lock-outs, opstanden, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij
leveranciers, faillissement van de klant , storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan
vervoermateriaal, enz., heeft Xenia het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige
verdere schadeloosstelling aan de klant.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten en produkten moeten binnen de 8
kalenderdagen na de defnitieve oplevering van de producten schriftelijk gemeld worden door middel van een
aangetekende brief. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende
brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.
7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Xenia de keuze de gebreken
te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3 De schadevergoeding waartoe Xenia op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook
de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van
de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient
hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling
van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4 Xenia zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei
onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.
8. Overdracht van rechten
8.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en diensten
vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Xenia heeft voldaan. Xenia behoudt de
volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in
rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud
is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Xenia niet zou
hebben gecontracteerd.
8.2 X enia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij
zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van nietbetaalde
goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de
derde aan Xenia tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt opzichtens de
derde.
8.3 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de
verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en verbindt er zich bijgevolg toe deze
te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.
8.4 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot de
goederen over op de klant op het ogenblik dat de goederen de werkplaats van Xenia of van haar leveranciers
verlaten.
9. Persoonsgegevens
10.1 Door contact op te nemen via de website van Xenia, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan
worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres,
telefoonnummer, financiële gegevens) voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het
beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor
andere doeleinden worden aangewend. Xenia zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De
verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich
hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. De klant heeft ten allen tijde het
recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden.
Xenia is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
10.2 In bepaalde omstandigheden is Xenia verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven.
Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Xenia hiertoe verplicht of wanneer
zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien
Xenia van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om
schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere
illegale activiteiten.
10.3 Indien Xenia alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich
het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal Xenia de nodig
inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de
persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant
zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.
10.4 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te
corrigeren.
10.5 Xenia draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij
de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde
vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.
11. Varia en geschillenregeling
11.1 Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Xenia van alle
andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
11.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Xenia afgesloten
overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xenia . Elke
ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
11.3 Een eventueel in gebreke blijven van Xeniaom de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze
algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei
andere bepaling kunnen impliceren.
11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet
geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
11.5 In de relatie tussen Xenia en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door
Xenia worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren,
onverminderd het recht voor Xenia om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het
rechtsgebied van de klant .